CodiceF1CHAL (mm)PN (bar)
ABFG021/8''1419.024.5350
ABFG041/4''1927.033.0300
ABFG063/8''2232.540.0280
ABFG081/2''2738.047.0200
ABFG105/8''3041.049.0200
ABFG123/4''3246.056.0200
ABFG161''4157.070.5120
Note

QTY + -