CodiceF1CHL (mm)PN (bar)
ATFGJ047/16"1518.0310
ATFGJ051/2"1720.0275
ATFGJ069/16"1922.0275
ATFGJ083/4"2424.0275
ATFGJ107/8"2727.0210
ATFGJ121".1/163230.0210
ATFGJ161".5/164131.5170
ATFGJ201".5/85033.0140
ATFGJ241".7/85539.0105
Note

QTY + -