CodiceF1CHL (mm)L1 (mm)PN (bar)
TFFG021/8''1434.017.0350
TFFG041/4''1945.022.5300
TFFG063/8''2252.026.0280
TFFG081/2''2762.031.0200
TFFG123/4''3369.034.5200
TFFG161''4182.041.0120
Note

QTY + -